Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van Jansma Versgroothandel BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Industrieweg 10, 8131 VZ te Wijhe. ingeschreven in de KvK onder nummer 05078938. 

1.) Algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Jansma Versgroothandel BV, nader te noemen “verkoper” gedane aanbiedingen, offertes, geaccepteerde orders, gedane leveringen en door verkoper gesloten en daarmee samenhangende overeenkomsten, met opdrachtgevers en/of afnemers, nader te noemen ”koper”, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. -
 2. Afwijkende voorwaarden en/of –bedingen, ook die van koper, gelden slechts indien en voor zover verkoper deze schriftelijk heeft aanvaard en dan nog slechts enkel voor de overeenkomst waarbij de afwijkende voorwaarden en/of -bedingen zijn gemaakt.
 3. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Dagen: alle dagen Werkdagen: alle dagen met uitzondering van de zaterdagen, zondagen, 1 januari, 1e en 2e paasdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag, de dagen welke door de overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd en de dag waarop de verjaardag van de Majesteit officieel wordt gevierd. 
 4. Afroeporder: een order, waarbij het tijdstip van de levering afhankelijk is gesteld van een afroep door de koper.

2.) Aanbiedingen / offertes / opdrachten

 1. Alle aanbiedingen en/of prijsopgaven, ongeacht of deze bij speciale offerte zijn gegaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.
 2. De offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 3. Gebruiker kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Alle opdrachten door al dan niet in dienst van de verkoper zijnde tussenpersonen aangenomen, krijgen eerst rechtsgeldigheid nadat deze door de verkoper, dan wel door een door hem uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijke of mondeling zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande orderbevestiging zijn uitgevoerd.

3.) Levering en risico

 1. Alle leveringen worden geacht plaats te vinden aan het adres van de koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen 
 2. Verkoper is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren. 
 3. Direct nadat de goederen als geleverd gelden, gaat het risico van beschadiging, verlies, diefstal en tenietgaan over op koper tenzij in de orderbevestiging en/of in de offerte uitdrukkelijk hiervan wordt afweken. 
 4. Indien de goederen worden afgehaald door of in opdracht van koper gaat dit risico over op het moment dat de goederen bij verkoper of door haar ingeschakelde derden worden ingeladen voor transport.
 5. Leveringen op afroep moeten binnen de termijn waarvoor zij zijn afgesloten worden afgeroepen en afgenomen. Na verstrijken van deze termijn draagt koper het risico voor schade aan of door de betreffende goederen. Bij een afroeporder heeft verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uiterlijk 15 dagen de gelegenheid om daadwerkelijk uit te leveren. Deze termijn vangt aan op de dagen volgend op de dag, waarop een schriftelijke afroep door de verkoper is ontvangen.
 6. Eventuele klachten moeten binnen 8 dagen na ontvangst der goederen schriftelijk en aangetekend bij verkoper zijn ingediend onder nauwkeurige omschrijving van de aard en grond der klachten, één en ander op straffe van verval van al zijn rechten dienaangaande.
 7. De koper wordt geacht het geleverde in goede staat te hebben ontvangen en te hebben goedgekeurd na het enkele verstrijken van deze termijn van 8 dagen.
 8. Door koper verwerkte goederen worden geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 9. Koper is verplicht om, daar waar op hem enige (zorg-)plicht rust en/of is opgelegd in deze voorwaarden tot controle, opslag en/of behandeling van de geleverde goederen, die opslag en/of behandeling te doen plaatsvinden met inachtneming van de HACCP-normen, althans met inachtneming van de (ter plaatse geldende) wettelijke voorschriften en in de branche heersende gebruikelijke opvattingen ten aanzien van controlemethoden, koeling, transport etc.

4.) Prijzen

 1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende prijzen. Wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhogingen van rechten of accijnzen, fabrieksprijzen, wijzigingen in de valuta, verhoging van de omzetbelasting of van de lonen heeft de verkoper het recht deze aan de koper in rekening te brengen, zonder dat koper gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden dan wel recht heeft op schadevergoeding uit welke hoofde ook.
 2. De koper zal zich in beginsel onthouden de gekochte goederen beneden de door verkoper vastgestelde adviesprijs te verkopen, op verbeurte van een boete van € 10.000, -- per overtreding.

5.) Levertijd

 1. De levertijd gaat in nadat de opdracht door verkoper is bevestigd.
 2. De in offertes, orderbevestigingen of anderszins door verkoper vermelde leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch het enkele verstrijken van de door verkoper genoemde leveringstermijn brengt verkoper niet in verzuim.
 3. Verkoper heeft, tenzij anders overeengekomen, te allen tijde recht op een voorlevertermijn van 7 dagen en een naleveringstermijn van 14 dagen. Levering buiten deze termijn kan door de koper worden geweigerd, dan wel binnen 5 dagen worden geretourneerd, bij gebreke waarvan de koper wordt geacht de goederen te hebben aanvaard.
 4. Indien uitdrukkelijk en schriftelijk een fatale levertijd wordt overeengekomen, heeft de koper bij overschrijding daarvan het recht de overeenkomst te ontbinden, in welk geval de verkoper evenwel niet is gehouden tot vergoeding van enige schade.
 5. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, doet voor de koper, geen recht ontstaan op schadevergoeding en/of ontbinding der overeenkomst (behoudens in het geval van een fatale levertijd) of het niet nakomen dan wel opschorten van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
 6. In geval van overmacht, door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van verkoper is gelegen, waardoor tijdige nakoming der overeenkomst redelijkerwijs niet van verkoper kan worden gevergd, zal levertijd met de tijdsduur van de vertraging door de overmacht worden verlengd.
 7. Overmacht als bovenbedoeld van leveranciers van de verkoper geldt als overmacht voor de verkoper zelf.

6.) Eigendomsvoorbehoud

 1. Tot meerdere zekerheid ter betaling van de koopprijs van alle verkochte goederen wordt de eigendom voorbehouden totdat het daarvoor verschuldigde met inbegrip van eventuele rente en kosten geheel en al is voldaan. Koper is verplicht voor een zorgvuldige behandeling zorg te dragen en heeft het recht de goederen te verkopen of te verwerken op de normale wijze, doch is niet gerechtigd de goederen te verpanden of anderszins uit zijn macht te brengen. De eigendom gaat pas over op de koper, nadat deze aan al zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.
 2. De koper is verplicht de hiervoor bedoelde goederen te verzekeren tegen de risico’s van brand -, storm – en waterschade. Het is koper niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn assuradeur uit hoofde van bedoelde verzekeringen aan derden in pand te geven of anderszins te doen dienen tot zekerheid.

7.) Aansprakelijkheid

 1. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor en nimmer gehouden tot vergoeding van directe of indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfstagnatie of enige andere bedrijfsschade.
 2. Indien verkoper aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot maximaal het factuurbedrag/de factuurbedragen, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. De verkoper is op generlei wijze aansprakelijk en mitsdien nimmer verplicht tot schade vergoeding van direct of indirect geleden schade, ontstaan door overschrijding van de levertijd.

8.) Reclames

 1. Reclames kunnen slechts schriftelijk worden gedaan, binnen acht dagen na ontvangst der goederen. Voor reclames met betrekking tot verse goederen geldt een termijn van twee dagen na levering.
 2. Geringe in de handel toelaatbare afwijkingen betreffende kwaliteit, kleur, gewicht en dergelijke kunnen geen grond voor reclames opleveren.
 3. In het geval van een gerechtvaardigde reclame heeft verkoper het recht de betreffende goederen door andere te vervangen.
 4. De verkoper is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, indien de koper op het moment van het indienen van de reclame aan al zijn verplichtingen voortvloeiende uit enige overeenkomst tussen verkoper en koper, heeft voldaan, Een reclame schort de betalingsverplichting van de koper niet op, noch ontstaat hieruit enige recht op verrekening dan wel compensatie.

9.) Betaling

 1. Betaling aan verkoper dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Verkoper heeft het recht te bedingen dat koper een machtiging tot automatische incasso afgeeft.
 3. Indien koper gebruik maakt van de door verkoper geboden factuurkorting van in beginsel 1%, dient betaling binnen 8 dagen na factuurdatum plaats te vinden middels een door Koper aan verkoper afgegeven machtiging tot automatische incasso, tenzij partijen een andere betalingswijze zijn overeenkomen.
 4. Partijen kunnen (kortingen voor) contante betaling overeenkomen.
 5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper een rente verschuldigd over het factuurbedrag van 2% per maand, een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening. Geen voorafgaande ingebrekestelling is vereist.
 6. Indien de koper in gebreke of in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten die verkoper dient te maken, ter incasso van enige vordering, voor rekening van koper. Behoudens wanneer verkoper hogere kosten heeft moeten maken, worden de buitengerechtelijke kosten te allen tijde gefixeerd op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag/hoofdsom, met een minimum bedrag van € 250,--.

10.) Ontbinding en opschorting

 1. Verkoper is bevoegd naar haar keuze de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat verkoper gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding of garantie, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, ingeval van: een surseance van betaling of faillietverklaring van koper of een aanvraag daartoe; verkoop of beëindiging van de onderneming van koper; ondercuratelestelling of onderbewindstelling van koper; overlijden van koper; tekortschieten van koper in de nakoming van enige verplichting uit overeenkomst(en) met verkoper en voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, nadat wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld en de verplichting niet alsnog binnen veertien dagen nadien is nagekomen; beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van wederpartij of op middelen/materialen bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst. 
 2. Koper dient in deze gevallen alle door verkoper geleden schade ineens en terstond te vergoeden en op eerste verzoek van verkoper de goederen te retourneren, waarbij rekening gehouden wordt met de waarde van de teruggenomen goederen op de dag van teruggave.

11.) Partiële nietigheid

De nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

12.) Verjaringstermijn

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn voor alle (rechts-) vorderingen en -weren jegens verkoper en jegens de door verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden, een jaar na intreden van de gebeurtenis waaruit de vordering voortvloeit.

13.) Wijziging

 1. Verkoper is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig en tussentijds te wijzigen.
 2. In beginsel zijn steeds van toepassing de laatst genoemde en bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde voorwaarden

14.) Geschillen

Op de overeenkomst(en) zoals gesloten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Alle geschillen, waaronder ook begrepen die geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, zullen in eerste aanleg worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de Rechtbank Nederland, locatie Zwolle, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin is verkoper gerechtigd het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.